Medal of Honor voor Hennie Thijssen op WK

Als ITF ROYAL DUTCH TEAM zijn we weer terug van de ITF Wereldkampioenschappen Taekwon-Do in Buenos Aires, Argentinië. Geweldig dat Otto van Elzelingen als Wereldkampioen Tulls (Goud) en Martin van Straaten met een 3e plaats breektesten (brons) huiswaarts zijn gekeerd. Bijzondere en mooie prestaties, zeker in een kampioenschap waarin de concurrentie en het technisch niveau zeer hoog was. De overige teamleden Britt Troudes, Ilhame El Kafroune en Winodj Ramsoebhag zijn ondanks een goede voorbereiding dit keer helaas niet in de prijzen gevallen. In iedere geval zijn jullie weer een leermoment en een ervaring rijker als ‘Lifelong Taekwon-Do student’ om bij een komend evenement er weer tegenaan te gaan!

In de afgelopen week hebben we naast een strak schema met vaste tijden ontbijt, een heen- en terugreis van ieder 40 minuten naar de sporthal, een lange competitiedag in de hal zelf en een hapje eten wat later op de avonden veel met elkaar opgetrokken en gelachen! Ik kijk er met voldoening op terug!

Als voorzitter van ITF Royal Dutch wil ik namens het bestuur van ITF ROYAL DUTCH alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage waaronder de hierboven genoemde deelnemers/coaches, de wedstrijdselectiecommissie, Henk Schaaij onze WK scheidsrechter, Henny de moeder van Britt Troudes als trouwe supporter en uiteraard onze sponsoren Arie Hoogendoorn en Matsuru.

MEDAL OF HONOR
Daarnaast ben ik zelf zeer verast, trots en vereerd dat ik tijdens de WK in Buenos Aires de ITF ‘Medal of Honor’ heb mogen ontvangen uit handen van de president van de Internationale Taekwon-Do Federatie, grootmeester Choi Jung Hwa, zoon van de grondlegger van het Taekwon-Do. Ik wil hem hartelijk danken voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld en voor de mooie woorden die hij me heeft toegesproken.

Tot slot wil ik ook al mijn bestaande ITF Taekwon-Do vrienden en de nieuwe die ik afgelopen week heb mogen ontmoeten hartelijk danken voor de warme gesprekken. Ook alle betrokkenen waaronder de organisatoren, scheidsrechters, deelnemers en vrijwilligers langs het veld die dit kampioenschap mogelijk hebben gemaakt!

Helaas heb ik vanwege de tijd en terugreis met het team niet van iedereen persoonlijk afscheid kunnen nemen en een goede terugreis kunnen wensen. Excuses daarvoor! Ik hoop dat iedereen weer veilig thuis is aangekomen of daar nog in een of andere setting verblijft. Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij een volgend seminar of kampioenschap!

Tae Kwon, Master Hennie Thijsssen

World Championship 2018, ITF Choi Jung Hwa, Buenos Aires, Argentina

World Championship
ITF ROYAL DUTCH TEAM we are back from the ITF World Championships Taekwon-Do in Buenos Aires, Argentina. Great that Otto van Elzelingen as World Champion Tulls (Gold) and Martin van Straaten with a third place powerbreak (bronze) are turned back home. Special and beautiful performances, especially in a championship in which the competition and the technical level were very high. The other team members Britt Troudes, Ilhame El Kafroune and Winodj Ramsoebhag have unfortunately not won prizes despite a good preparation. In any case, you are have again a learning moment and a lot of experience richer as ‘Lifelong Taekwon-Do students’ and for an new upcoming event. In the past week we have, besides a tight schedule with fixed times breakfast, a trip of 40 minutes to the sports hall, a long competition day in the hall itself and a bite to eat which later on the evenings much together and laughed ! I look back with satisfaction!

As President of the ITF Royal Dutch, I would like to thank everyone involved for their contribution, including the competitors/coaches, the Royal Dutch selection committee, Henk Schaaij our WC Umpire, Henny the mother of Britt Troudes as loyal supporter and of course our sponsors Arie Hoogendoorn and Matsuru.

MEDAL OF HONOR
In addition, I am very pleased, proud and honored that during the WC in Buenos Aires I received the ITF ‘Medal of Honor’ from the president of the International Taekwon-Do Federation, Grandmaster Choi Jung Hwa, Son of the Founder of Taekwon-Do. I want to thank him warmly for the trust he has placed in me and for the beautiful words he has given me.

Finally, I would like to thank all my existing ITF Taekwon-Do friends and the new ones I met last week for the warm conversations. Also all those involved including the organizers, referees, participants and volunteers along the field that made this championship possible!

Unfortunately, because of the time and return journey with the team, I wasn’t able to say goodbye to everyone personally. My apologies for that! I hope that everyone has arrived safely at home or is still staying in one or other setting. I hope to see you all again at a next seminar or championship!

Tae Kwon, Master Hennie Thijsssen